Personuppgiftsavtal

1. Inledning

Detta personuppgiftsavtal gäller för den behandling av personuppgifter som Vinomondo AB, organisationsnummer 556993-2865 (”Vinomondo”) vidtar inom ramen för sin tjänst (”Tjänsten”). Detta personuppgiftsavtal beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten, ändamålen med behandlingen, vilka Vinomondo kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vinomondo uppmanar dig att läsa detta personuppgiftsavtal noggrant innan du använder Tjänsten.

2. Viktiga begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

”Tillämplig dataskyddslagstiftning” betyder alla tvingande nationella och internationella lagar och regelverk om dataskydd som gäller vid var tid under detta personuppgiftsavtals avtalstid för parterna. Tillämplig dataskyddslagstiftning omfattar EU:s kommande allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) som träder i kraft den 25 maj 2018. Innan förordningen träder i kraft ska dataskyddslagstiftningen i Sverige vara tillämplig på detta avtal (Personuppgiftslagen 1998:204).

3. Uppgifter som behandlas

Vinomondo samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för Tjänsten

När du använder Tjänsten kommer viss information att inhämtas, inklusive information om din användning av Tjänsten och teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Vinomondos hemsida, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

4. Ändamål med behandlingen

Vinomondo kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla Tjänsten,
 • För att säkerställa kundkännedom,
 • För att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten,
 • För att skicka dig notifieringar och meddelanden via post, telefon, elektronisk kommunikation (såsom sms eller e-post) eller på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av Vinomondos produkter och tjänster om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring,
 • För att informera dig om Vinomondos uppdateringar av Tjänsten och användarvillkoren,
 • För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten,
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten,
 • För att förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten,
 • För att fullgöra förpliktelser enligt lag.

5. Samtycke

Genom att acceptera villkoren för Tjänsten samtycker du till att:

 • Vinomondo använder dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, säkerställa kundkännedom och personifiera samt förbättra din upplevelse av Tjänsten,
 • Vinomondo använder dina personuppgifter för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkoren,
 • Vinomondo använder dina personuppgifter för att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten,
 • Vinomondo använder dina personuppgifter för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten,
 • Vinomondo använder dina personuppgifter för att förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten,
 • Vinomondo använder dina personuppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt lag,
 • Vinomondo kan skicka direktmarknadsföring till dig, t.ex. via telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt (du kan när som helst avsäga dig ytterligare erbjudanden)
 • Att Vinomondo har rätt att kontinuerligt skicka ut nyhetsbrev med information om nya tjänster eller erbjudanden från Vinomondo. Om du inte längre önskar ta emot sådant nyhetsbrev kan du när som helst avsluta denna tjänst genom att klicka på den därför avsedda länk som tillhandahålls i varje nyhetsbrev,
 • Vinomondo kan behandla dina personuppgifter längre än vad som normalt sett är nödvändigt för att fullgöra en förpliktelse enligt lag,
 • Personuppgifterna kan komma att hanteras och lämnas ut till Adtraction Marketing AB, org nr 556722-5064 (”Adtraction”) eller till bolag med koncerntillhörighet till Adtraction. Även personuppgiftsbiträden kan komma att hantera personuppgifterna,
 • Vinomondo kan använda, lagra, utlämna och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet.

Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke. Detta kan göras skriftligt till Vinomondo.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse av Vinomondo om personuppgifter som rör dig behandlas och, om så är fallet tillgång till uppgifterna. Du har då rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett digitalt format.

Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade om:

 • Personuppgifterna inte länge är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in,
 • Du återkallar ditt samtycke och Vinomondo inte stödjer sin hantering av personuppgifter på annat än ditt samtycke,
 • Du invänder mot behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller att du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR,
 • Om Vinomondos behandling skulle strida mot lag.

Du har rätt att invända mot behandling och/eller begära begränsning i behandling (dvs att Vinomondo endast får lagra personuppgifterna) om förutsättningar enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning finns.

Du har rätt att inge klagomål på Vinomondo hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

7. Överföring av personuppgifter

 • Dina personuppgifter kan komma att hanteras av och lämnas ut till Adtraction, samt andra bolag med koncerntillhörighet till Adtraction i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål uppgifterna ifråga har insamlats för i enlighet med detta personuppgiftsavtal.
 • Vinomondo kan komma att använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för Vinomondos räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i detta personuppgiftsavtal.

8. Säkerhet och Gallring av personuppgifter

Alla personuppgifter skyddas i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning. Information samlas, överförs och lagras på säkra servrar som är oåtkomliga för obehöriga personer och system.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

9. Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vinomondo kan använda, lagra, utlämna och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet. Detta görs för att Vinomondo ska kunna skydda oss självt, dig och andra användare av Tjänsten. Det kan innebära att lagringen sker som en del i en undersökning om Vinomondo tror att så krävs enligt Tillämplig lag. Information som Vinomondo erhåller om dig när du använder Tjänsten, kan användas och lagras under en längre tid än vad som krävs för övriga ändamål när informationen är föremål för legal förfrågan, skyldighet enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor, policyer, avtal eller annars för att förebygga skada.

10. Cookies och liknande teknik

Vinomondo samlar in information med hjälp av cookies och andra tekniker som känner igen dig som användare.

En cookie är en liten informationsfil som sparas i besökarens webbläsare. Vinomondo nyttjar informationen i cookien för att spara information om vilka produkter och listningar som besökts för att på så sätt kunna förbättra din användarupplevelse. Information nyttjas även för att säkerställa att du som besökare inte blir exponerad för alltför mycket reklamfinansierat innehåll.

11. Ändringar i Personuppgiftsavtalet

Detta personuppgiftsavtal kan komma att ändras för att efterfölja Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om Vinomondo gör ändringar i detta personuppgiftsavtal kommer Vinomondo att meddela dig och i de fall det krävs kommer Vinomondo på nytt be om ditt samtycke.

12. Lagval och tvistlösningar

Behandling av dina personuppgifter enligt detta personuppgiftsavtal och din användning av Tjänsten regleras av svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

13. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Vinomondo är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsten. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om Vinomondos behandling, vänligen kontakta oss på info@vinomondo.se.