Vinomondo AB:s personuppgiftspolicy

1. Introduktion

Individers integritet och säker hantering av personuppgifter är av stor vikt för Vinomondo. Dem som lämnar personuppgifter till Vinomondo måste kunna lita på att personuppgifterna hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning t.ex. EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) (”GDPR”), som träder i kraft den 25 maj 2018.

Eftersom ditt förtroende är av yttersta vikt för oss har vi tagit fram denna personuppgiftspolicy för att du bättre ska förstå hur personuppgifter hanteras av Vinomondo. Denna personuppgiftspolicy är inte uttömmande men innehåller viktiga principer för Vinomondos hantering av personuppgifter för att säkra individers integritet vid hantering av personuppgifter.

Personuppgiftspolicyn kan komma att ändras för att den ska vara aktuell och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning såsom GDPR.

Vinomondo är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som bolaget inhämtar.

2. Vinomondos hantering av personuppgifter

2.1 Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Inhämtande av personuppgifter när du besöker vår webbsida

Om du bara använder vår hemsida utan att registrera dig eller skicka någon information till oss inhämtar vi endast de personuppgifter som din webbläsare skickar till våra servrar. För att du ska kunna få tillgång till vår hemsida samlar vi in nedan angivna uppgifter om dig. Uppgifterna är nödvändiga för att visa vår hemsida och för att garantera dess stabilitet och säkerhet (laglig grund för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) punkten f GDPR):

  • IP adress
  • Datum och tid för förfrågan
  • Tidsskillnad från GMT
  • Innehåll i förfrågan (särskild sida)
  • Tillgångsstatus/http-statuskod
  • Mängden data som överförs vid varje tillfälle
  • Hemsidan från vilken förfrågan kommer ifrån
  • Webbläsare
  • Operativsystem och gränssnitt
  • Språk och version av webbläsarprogram

2.2 Personuppgifter Vinomondo samlar in

Vinomondo samlar in och behandlar flertalet personuppgifter exempelvis e-postadress och telefonnummer eller andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för Vinomondos tjänst. När du använder tjänsten kan information om din användning av Vinomondos tjänst och teknisk data, inhämtas vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

2.3 Ändamålen för behandlingen av personuppgifter

Det främsta syftet med att hantera dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och för att tillhandahålla Vinomondos tjänst. Vi använder även uppgifterna för att säkerställa kundkännedom, personifiera och förbättra din upplevelse av Vinomondos tjänst, skicka ut nyhetsbrev, riktade erbjudanden och annan direkt marknadsföring, informera dig om uppdateringar, utveckla och säkerställa funktionaliteten för Vinomondos tjänst, förebygga, begränsa och utreda missbruk samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

2.4 Samtycke och rättigheter

Vinomondo kommer att inhämta ditt samtycke för hantering av sina personuppgifter i de fall Vinomondo anser att det är nödvändigt eller om det krävs enligt lag.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke avseende vår hantering av dina personuppgifter. Återkallelsen ska vara skriftlig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller komplettering av ofullständiga personuppgifter samt begära att dina personuppgifter ska raderas.

Du kan också invända mot behandling av personuppgifter och/eller begära begränsning i behandling av personuppgifter om förutsättningar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning finns.

2.5 Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av och lämnas ut till Adtraction Marketing AB, samt andra bolag med koncerntillhörighet till Adtraction Marketing AB i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål uppgifterna ifråga har insamlats för. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till andra bolag då Vinomondo förbehåller sig rätten att använda personuppgiftsbiträden.

2.6 Lagring och gallring av personuppgifter

Vinomondo tillser att alla personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning samt att personuppgifter inte lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen.

2.7 Cookies

En cookie är en liten informationsfil som sparas i besökarens webbläsare. Vinomondo nyttjar informationen i cookien för att spara information om vilka produkter och listningar som besökts för att på så sätt kunna förbättra din användarupplevelse. Dessutom nyttjas informationen för att säkerställa att du som besökare inte blir exponerad för alltför mycket reklamfinansierat innehåll.

Vinomondo tillser att bolagets hantering av cookies sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

2.8 Kontaktuppgifter till Vinomondo

Har du har frågor om vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss på info@vinomondo.se.